Algemene voorwaarden

..... want iedere foto vertelt een verhaal .....

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.
1.Definities:In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912
1.2 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
1.3 Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.
1.4 Fotograaf: Dierynck Eveline, Capucienenstraat 11, 3970 Leopoldsburg
1.5 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.
1.6 Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.
1.7 model: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
3. Offerte
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.  De Fotograaf zal de opdrachtgever steeds op de hoogte stellen alvorens deze kosten te maken.
5. Factuur en betaling
5.1 De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Opdrachtgever niet binnen 2 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
5.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, tenzij, contractueel of schriftelijk, anders is overeengekomen.
5.3 De Opdrachtgever verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.  De fotografische werken zullen nooit geleverd worden, zonder de volledige betaling van het verschuldigd bedrag.
5.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
6. Levering
6.1 Digitale bestanden met Fotografische werken en/of prints en albums worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.
6.1.1 De Opdrachtgevers zullen binnen de tien (10) kalenderdagen na ontvangst van de foto’s via de online gallery , hun keuze van de foto’s mbt het album, doorgeven aan de opdrachtnemer.
6.1.2 De Fotograaf zal, op zijn beurt, binnen de  twintig (20) dagen na ontvangst van de keuze van de foto’s mbt het album, een link naar een ‘online proofing site m.b.t. het album (de albums) sturen. Dit is een online versie van het samengestelde album, waarin de Opdrachtgevers commentaar en suggesties kunnen doen, voor het album (de albums) definitief besteld worden. De fotograaf verbindt zich ertoe om de door de Fotograaf gemaakte ‘online proofing site bij te houden gedurende zes (6) maanden na de definitieve samenstelling en goedkeuring van het album, waarna iedere bewaringsverplichting in zijne hoofde vervalt.
6.1.3 De Opdrachtgevers zullen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de ‘online proofing site’, hun definitieve keuze hebben gemaakt omtrent de inhoud (en de eventuele wijzigingen) van het album (de albums).  Indien zij deze termijn niet naleven, zal de Opdrachtnemer de ‘online proofing site’ als definitief mogen beschouwen.
6.1.4 De Opdrachtgevers mogen drie (3) maal wijzigingen aanbrengen aan de online versie van het album. Een eerste maal na de eerste voorstelling van de online versie.  Een tweede maal nadat de (door de Opdrachtgevers aangevraagde) wijzigingen gebeurd zijn en de online versie van het album (via de online proofing site) opnieuw wordt aangeboden. Een derde maal nadat de (door de Opdrachtgevers aangevraagde) wijzigingen gebeurd zijn en de online versie van het album (via de online proofing site) opnieuw wordt aangeboden.  De Opdrachtgevers dienen binnen de vijf (5) kalenderdagen nadat de aangepaste versie is aangeboden hun eventuele bijkomende opmerkingen mee te delen.  Indien zij deze termijn niet naleven, zal de Opdrachtnemer de ‘online proofing site’ als definitief mogen beschouwen.
6.1.5 De Opdrachtgevers verbinden zich er toe om (in de mate van het mogelijke) bij de wijzigingen rekening te houden met de indeling van het online album. Zo bijvoorbeeld: een liggende foto (met lange zijde onderaan) te vervangen door een liggende foto en een staande foto (korte zijde onderaan) te vervangen met een staande foto.
6.1.6 De Opdrachtgevers verbinden zich er toe om tijdens de wijzigingen rekening te houden met de stijl van de Fotograaf en de sfeer van het album
6.2 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
6.3 Indien de Fotograaf en de Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
6.4 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
7. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden.
8. Intellectuele eigendomsrechten
8.1 De Fotograaf verleent aan de Opdrachtgevers een niet-exclusieve licentie, onbeperkt in tijd, enkel bestemd voor persoonlijk gebruik. Deze licentie voor gebruik van een Fotografisch werk door de Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend, zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. De Opdrachtgevers verbinden zich er steeds toe om de Fotograaf te vermelden als de auteur van de foto’s. Het is de Opdrachtgevers echter verboden om enig commercieel gebruik te maken van de Foto’s.
8.2 Met uitzondering van de in artikel 8.1. verleende, niet-exclusieve licentie, behoudt de Fotograaf alle rechten op de door de Fotograaf gemaakte foto’s, m.i.v. promotioneel en commercieel gebruik van voormelde foto’s op alle soorten dragers en op alle huidige en toekomstige sociale media (Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram,...)
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
8.3 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geld dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.4 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
8.5 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
8.6. Sublicenties: Tenzij anders overeengekomen, is de Opdrachtgever niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
9. Opdracht
9.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Opdrachtgever verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
9.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Opdrachtgever aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Opdrachtgever van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
9.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
9.4 Wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
9.5 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten
10. Annulering en verplaatsing
10.1. De Opdrachtgever kunnen de opdracht kosteloos annuleren tot uiterlijk drie (3) maanden voor de opdracht, tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen.
10.2. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert minder dan drie (3) maanden, doch meer dan één (1) maand voor de opdracht, zal het voorschot sowieso verschuldigd zijn, als gedeeltelijke compensatie voor een gemiste opdracht.
10.3. Indien de Opdrachtgever de opdracht annuleert minder dan één (1) maand voor de opdracht, zal het integraal bedrag verschuldigd zijn, als compensatie voor een gemiste opdracht.
10.4. Indien de Opdrachtgever de datum van de opdracht verplaatst naar een andere datum, zal het bedrag van het voorschot verschuldigd zijn als compensatie, ongeacht of de Fotograaf beschikbaar is op de nieuwe datum (in welk geval bovenop het voorschot het integraal bedrag verschuldigd zal zijn voor de nieuwe datum), dan wel niet beschikbaar is (in welk geval enkel het voorschot zal betaald moeten worden als compensatie). Tenzij anders, schriftelijk, is overeengekomen. Komt voornamelijk voor bij Newborn shoots.
10.5 Het voorschot is bepaald op 50% van de offerte, te vermeerderen met eventueel gemaakte kosten.
11. Inbreuk op auteursrecht
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
12. Naamsvermelding
12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht.
13. Rechten van derden
13.1 De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dien zake.
13.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
14. Aansprakelijkheid Fotograaf
De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde sommen. De Fotograaf is niet aansprakelijk voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde redenen welke ontsnappen aan zijn redelijke controle.
15. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
16. Rechts- en forumkeuze
16.1. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
16.2. Enkel de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die zich zouden voordoen betreffende de toepassing, interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst

You may also like

Back to Top